Loading...

Krok po kroku

Informacja dla podmiotów ubiegających się o  przyłączenie  nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej

 1. Podmiot ubiegający się o podłączenie do sieci wodociągowej lub/ i kanalizacyjnej  winien złożyć pisemny wniosek  o uzyskanie warunków technicznych  przyłączenia w Biurze Obsługi  Klienta  MWiK Sp. z o.o. w  Ostrowcu Św. –  druk w Biurze  Obsługi Klienta  MWiK  Sp. z o.o. lub  do pobrania na stronie internetowej https://mwikostrowiec.pl 
 2. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci  MWiK Spółka
  z o.o. w   Ostrowcu  Św. wydaje  warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia ich  odmowę  wydania, w terminie:
  • a) 21dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
   w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się
   w zabudowie zagrodowej;
  • b) 45dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
   w pozostałych przypadkach;
  • c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach MWiK   może przedłużyć w/w terminy, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia; 
  • d) MWiK  potwierdza pisemne złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie
   do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając
   w szczególności datę jego złożenia.
 3. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej:
  • a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
  • b) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
  • c) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
  • d) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów; średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
  • e) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe
   i   przemysłowe;
  • f) egzemplarz mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500, lub plan zabudowy
   lub szkic sytuacyjny;
  • g) planowany termin rozpoczęcia poboru wody lub/i dostarczenia ścieków. 
 4. Podmiot ubiegający się  o  podłączenie się do sieci winien zlecić projektantowi wykonanie projektu  przyłącza lub przyłączy oraz dokonać uzgodnienia projektu  z MWiK  Sp. z o.o.
  w Ostrowcu Św.
 5. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego Podmiot ubiegający się o przyłączenie dokonuje zgłoszenia zamiaru wykonywania robót:
  • a) w MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., na 7 dni przed przystąpieniem wykonywania robót lub
  • b) w Starostwie  Powiatowym w Ostrowcu Św., na 21 dni przed przystąpieniem wykonywania robót. 
 6. Podmiot zleca wykonawcy wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
 7. Przed zasypaniem wykopów Podmiot ubiegający się o przyłączenie lub Wykonawca zgłasza do Działu Technicznego roboty zanikające.
 8. Po odbiorze przyłącza należy zlecić geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza.
 9. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, na podstawie dostarczonej inwentaryzacji geodezyjnej spisuje protokół odbioru końcowego wykonanego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego w Biurze Obsługi Klienta.
 10. Po spisaniu protokołu odbioru końcowego, Podmiot ubiegający o przyłączenie zawiera umowę na czas nieokreślony z MWiK na dostawę wody lub/i odbiór ścieków.
 11. Dopuszcza się zawarcie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków na czas określony na podstawie szkicu polowego wykonanego przyłącza wody lub/i kanalizacji sanitarnej.

UWAGA! 

Zawarcie umowy na dostawę wody stanowi podstawę do montażu przez MWiK Sp. z o.o. wodomierza i uruchomienia przyłącza wodociągowego.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji