Loading...

Wytyczne dla wykonawców

Warunki wykonawstwa i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy przeprowadzać zgodnie
z dokumentacją projektową, ze sztuką budowlaną, wymaganiami MWiK Sp. z o.o. oraz według instrukcji producentów rur, kształtek i armatury. Obowiązkiem wykonawcy przy realizacji robót budowlanych jest wykonanie ich z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. Na każde żądanie MWiK
Sp. z o.o., wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie
lub odpowiednie.

1. Rozpoczęcie budowy.

a) Przed terminem rozpoczęcia robót, uzgodnionym z zarządcą drogi, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest dokonać w MWiK Sp. z o.o. zgłoszenia zamiaru wykonania przyłącza.

b) Na co najmniej dwa dni przed wykonaniem przyłącza wody, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci lub wykonawca składa w MWiK Sp. z o.o. wniosek o wykonanie (przez pracownika Spółki) włączenia do sieci wodociągowej – nawiertu z podaniem przybliżonej godziny jego montażu.

c) Z dwudniowym wyprzedzeniem, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci lub wykonawca informuje telefonicznie lub osobiście o rozpoczęciu robót i ustala z pracownikiem Działu Technicznego MWiK Sp. z o.o. przybliżoną godzinę odbioru technicznego wykonanego przyłącza. 

2. Wytyczne wykonawstwa.

a) Zakres robót, do wykonania których zobowiązany jest wykonawca w ramach budowy przyłącza:

 • wodociągowego:
  – wykop dla całego zakresu robót, łącznie z odkryciem sieci wodociągowej, umożliwiającym wykonanie włączenia przyłącza do sieci z właściwym jego zabezpieczeniem,
  – wykonanie zabudowy zestawu wodomierzowego (wraz z montażem zaworu zwrotnego antyskażeniowego od strony instalacji wewnętrznej) i ułożenie rur na odcinku od zabudowy zestawu wodomierzowego do sieci wodociągowej,
  – połączenie węzła włączeniowego z przyłączem,
  – wykonanie płukania przyłącza wodociągowego,
  – budowa studni wodomierzowej –jeżeli taka jest przewidziana w dokumentacji projektowej,
  – zasypanie wykopu, montaż skrzynki dla zasuwy przyłączeniowej wraz z zabezpieczeniem przed jej osiadaniem (obetonowaniem), montaż tabliczek informacyjnych dla armatury.
 • kanalizacyjnego:
  – wykop dla całego zakresu robót z właściwym jego zabezpieczeniem,
  – wykonanie włączenia do studni na kanale sanitarnym, poprzez jej nawiercenie oraz montaż uszczelki in situ, 
  – wykonanie kinety w studni włączeniowej,
  – ułożenie rur od sieci kanalizacyjnej do budynku (z połączeniem z instalacją kanalizacyjną wychodzącą z budynku),
  – budowa studzienek kanalizacyjnych na przyłączu wraz z montażem włazów,
  – zasyp wykopu w pełnym zakresie.

b) Zakres robót, wykonywanych przez MWiK Sp. z o.o.  w ramach budowy przyłącza: 

 • wodociągowego:
  – montaż nawiertu lub trójnika, zasuwy przyłączeniowej i klucza oraz przekazanie wykonawcy skrzynki ulicznej,
  – zakręcenie zasuwy na przyłączu wody,
  – plombowanie zaworu przed wodomierzem.

MWiK Sp. z o.o. wykonuje włączenie do sieci wodociągowej po uprzednim ułożeniu przez wykonawcę rur na całej długości przyłącza i wykonaniu zabudowy zestawu wodomierzowego wraz z zaworem zwrotnym antyskażeniowym. 

 • kanalizacyjnego:
  – nabudowa studni na kanale sanitarnym.

3. Odbiory. 

Wykonane przyłącza podlegają odbiorowi w stanie odkrytym przez pracownika Działu Technicznego MWiK Sp. z o.o. w zakresie:

 • przyłącze wodociągowe –na odcinku od włączenia do sieci wodociągowej do zaworu kończącego podejście pod wodomierz (wraz z zaworem antyskażeniowym),
 • przyłącze kanalizacyjne (odcinek od włączenia do studni na kanale sanitarnym do pierwszej studzienki rewizyjnej od strony budynku) wraz z instalacją kanalizacyjną wyprowadzoną z budynku.
  Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania przyłącza wody i/lub kanalizacji sanitarnej z projektem technicznym oraz prawidłowości:
 • ułożenia rur w odkrytym wykopie,
 • wykonania studni wodomierzowej, 
 • wykonania zabudowy zestawu wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym wraz zaworem zwrotnym antyskażeniowym,
 • wykonania studzienek kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
 • wykonania urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe, o ile dokumentacja projektowa je przewidywała, w celu uzyskania wymaganej jakości ścieków.

W trakcie odbioru przyłącza kanalizacyjnego, dla budynków zasilanych w wodę
i posiadających zamontowany wodomierz, inspektor odbierający przyłącze spisuje stan wodomierza. 

Po potwierdzeniu prawidłowości wykonanych robót inspektor ze strony MWiK Sp. z o.o. zezwala na zasypanie wykopu. Odbiór robót odbywa się w obecności osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, wykonawcy oraz inspektora MWiK Sp. z o.o..

UWAGA! W przypadku zasypania wykopu przed odbiorem przyłącza: 

 • wody, wykonawca zobowiązany jest do ponownego odkrycia całego przyłącza
  lub w miejscach wskazanych przez inspektora dokonującego odbioru,
 • kanalizacji, wykonawca zobowiązany jest do ponownego odkrycia całego przyłącza lub zlecenia jego przeglądu kamerą TV do MWiK Sp. z o.o. (koszty inspekcji TV pokrywa wykonawca przyłącza).

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji