Loading...

Przyjmowanie nieczystości płynnych

Uchwała  nr 5/2020 Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia  18 marca 2020 roku
w sprawie cen za przyjmowanie nieczystości płynnych do zlewni

§1

Wprowadza się nowy cennik za przyjmowane nieczystości płynne do punktu zlewnego zlokalizowanego przy Oczyszczalni Ścieków ul. Mostowa 72.

§2

Ceny jednostkowe netto za przyjmowane nieczystości płynne zależą od stopnia zanieczyszczenia ścieków określonego wielkością chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT) i wynoszą:

a/ dla nieczystości z szamb przydomowych o CHZT do 4000 g/m3: 11,14  zł/ m3
b/ dla nieczystości z przetwórstwa owoc.-warzyw. o CHZT do 10 000 g/m3: 19,38  zł/ m3 
c/ dla nieczystości z przetwórstwa owoc.-warzyw. o CHZT do 15 000 g/m3: 23,67  zł/ m3 
d/ dla nieczystości z kabin sanitarnych o CHZT do 40 000 g/ m3: 52,13  zł/ m3

Do w/w cen jednostkowych netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

§3

Podstawą ustalenia cen jednostkowych netto jest kalkulacja planowanych kosztów uwzględniająca stopień zanieczyszczenia nieczystości zgodnie z załącznikami:

– Załącznik Nr 1: Zestawienie parametrów technologiczno eksploatacyjnych i wskaźników kosztów oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim,
– Załącznik Nr 2: Kalkulacja kosztów oczyszczania ścieków,
– Załącznik Nr 3: Koszty przyjęcia ścieków do stacji zlewczej,
– Załącznik Nr 4: Zestawienie składników jednostkowych kosztów netto przyjęcia ścieków do zlewni i ich oczyszczenia,

do niniejszego zarządzenia.

§4

W przypadku nieczystości o stężeniu CHZT w innym zakresie niż określony w § 2, ppkty a, b, c dopuszcza się stosowanie innej ceny jednostkowej, skalkulowane w oparciu o prognozowane koszty oczyszczania i zatwierdzonej przez Zarząd Spółki.

§5

Traci moc Uchwała nr 3/2019 Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28.02.2019 r.

§6

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 
  2. Za wykonanie niniejszej uchwały odpowiada Kierownik Działu Handlowego Spółki.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji