Loading...

Przyjmowanie nieczystości płynnych

Uchwała  nr 20/2023 Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia  11 grudnia 2023 roku
w sprawie cen za przyjmowanie nieczystości płynnych do zlewni

§1

Wprowadza się nowy cennik za przyjmowane nieczystości płynne do punktu zlewnego zlokalizowanego przy Oczyszczalni Ścieków ul. Mostowa 72.

§2

Ceny jednostkowe netto za przyjmowane nieczystości płynne zależą od stopnia zanieczyszczenia ścieków i wynoszą:

a/ dla nieczystości z szamb przydomowych: 13,46  zł/ m3
b/ dla nieczystości i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków: 26,50  zł/ m3 
c/ dla nieczystości z kabin sanitarnych: 72,12  zł/ m3

Do w/w cen jednostkowych netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

§3

Podstawą ustalenia cen jednostkowych netto jest kalkulacja planowanych kosztów uwzględniająca stopień zanieczyszczenia nieczystości zgodnie z załącznikami:

– Załącznik Nr 1: Zestawienie parametrów technologiczno eksploatacyjnych i wskaźników kosztów oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim,
– Załącznik Nr 2: Kalkulacja kosztów oczyszczania ścieków – bez kosztów bezpośrednich funkcjonowania zlewni,
– Załącznik Nr 3: Koszty przyjęcia ścieków do stacji zlewnej,
– Załącznik Nr 4: Zestawienie składników jednostkowych kosztów netto przyjęcia ścieków do zlewni i ich oczyszczenia.

§4

W przypadku nieczystości o stężeniu CHZT w innym zakresie niż określony w § 2, ppkty a, b, c dopuszcza się stosowanie innej ceny jednostkowej, skalkulowane w oparciu o prognozowane koszty oczyszczania i zatwierdzonej przez Zarząd Spółki.

§5

Traci moc Uchwała nr 5/2020 Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18.03.2020 r.

§6

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 
  2. Za wykonanie niniejszej uchwały odpowiada Kierownik Działu Handlowego Spółki.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji