Loading...

Ujęcie wody

Ujęcie wody

Pierwsza dokumentacja projektowa budowy Ujęcia Wody dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego powstała w roku 1936 i zakładała budowę studni oraz stacji uzdatniania wody w Parku Miejskim, jednak prace związane z realizacją projektu przerwane zostały przez wybuch II wojny światowej.
Temat wody dla mieszkańców miasta powrócił po zakończeniu działań wojennych. Tak więc faktyczny rozwój wodociągów miejskich nastąpił w okresie powojennym. Do prac przy budowie ujęcia wody oraz sieci wodociągowej powrócono w roku 1948.
Ostatecznie Ujęcie Wody w Parku Miejskim zostało wybudowane i oddane do eksploatacji w roku 1950. Ujęcie składało się z dwóch studni oraz stacji uzdatniania wody, a jego wydajność wynosiła 80 m3/h.
W związku z dynamicznym rozwojem miasta konieczne było zwiększenie ilości wody ujmowanej i tak w roku 1965 oddano do eksploatacji kolejne Ujęcie Wody dla miasta zlokalizowane w rejonie Romanowa i składające się z 6 studni ujmujących wodę infiltracyjną z rzeki Kamiennej oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sienkiewicza 91, a jego wydajność wynosiła 220 m3/h.
Podczas kolejnych lat eksploatacji wydajność Ujęcia „Romanów” obniżała się, co stało się podstawą do podjęcia decyzji o budowie kolejnego Ujęcia Wody w rejonie „Kątów Denkowskich”.
W roku 1977 oddano do eksploatacji przedsięwzięcie obejmujące 3 studnie głębinowe o łącznej wydajności 490 m3/h.

W kolejnych latach Ujęcie „Kąty Denkowskie” było rozbudowywane i tak w latach 1978-1985 ujęcie zostało rozbudowane o kolejnych 8 studni głębinowych, a jego wydajność wzrosła do 1300 m3/h.
W związku z systematycznym spadkiem zapotrzebowania na wodę w 2001 roku wyłączone zostało z eksploatacji ujęcie wody na Romanowie wraz ze stacją uzdatniania wody przy ulicy Sienkiewicza.
Do roku 2012 Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Spółka z o.o. eksploatowały ujęcie wody „Kąty Denkowskie”, składające się z jedenastu studni głębinowych, które zabezpieczały potrzeby zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. W tym też roku podjęto decyzję o wyłączeniu z eksploatacji studni głębinowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Huty „ Celsa Ostrowiec” i budowie kolejnych studni głębinowych w rejonie Sudołu, które zostały oddane do eksploatacji w latach 2014-2017.

Obecnie Ujęcie Wody „Kąty Denkowskie” jest jedynym ujęciem wody zapewniającym dostawy dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Składa się ono z 8 studni głębinowych, dwóch zbiorników buforowych o pojemności 500 m3 każdy oraz zbiorników wyrównawczych o pojemności 1000 m3 zlokalizowanych w miejscowości Szewna.
Obszar ujęcia wody w całości położony jest na terenie zalesionym, w dalszej odległości od zabudowań gospodarczych. Otwory studzienne zlokalizowane są w różnych odległościach i głębokościach 110÷150 m o ustabilizowanym poziomie wodonośnym 36÷38 m.
Woda ujmowana jest na podstawie pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a jego maksymalną wydajność określono na poziomie 1000 m3/h. Rzeczywisty średni pobór wody wynosi około 500 m3/h, a roczna produkcja wody to 3 300 tysięcy m3.
Ujmowana woda jest bardzo dobrej jakości i nie wymaga obecnie żadnego uzdatniania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji