Loading...

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kiedy załatwiają Państwo sprawy w naszej Spółce, podają nam Państwo nam swoje dane osobowe. Ich administratorem są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z zawartej z Państwem umowy, przepisów prawa, bądź dobrowolnej zgody, której nam Państwo udzielili. Zbieramy wyłącznie dane niezbędne do załatwienia Państwa sprawy. Czas ich przechowywania regulują odpowiednie przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów.

Dbamy, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich zbierania oraz, aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej, które wyjaśniają w jaki sposób nasza Spółka przetwarza przekazywane nam przez Państwa dane osobowe.

Co to jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych pomiędzy państwami członkowskimi.

Celem wprowadzenia RODO jest m.in. umożliwienie osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwienie do nich dostępu. RODO wprowadza zasady, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Czym są „dane osobowe”?

Dane osobowe w rozumieniu RODO to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak: nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.
Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych związane jest głównie z realizacją obowiązków i zadań nałożonych na naszą Spółkę w tym m.in.:

  1. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, np. umowy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
  2. w celu wykonania zadań publicznych przez nas realizowanych, takich jak zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  3. w celu realizacji obowiązków obciążających administratora, związanych z przepisami prawa podatkowego (np. wystawiania faktur), rozpoznawaniem skarg i reklamacji;
  4. w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Ustawy – Kodeks pracy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  5. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i właściwej organizacji pracy oraz właściwej obsługi klientów w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; w tym celu prowadzony jest min. monitoring rozmów telefonicznych (w tym poprzez ich nagrywanie), a na terenie siedziby naszej Spółki prowadzony jest monitoring wizyjny, obejmujący utrwalanie obrazu;
  6. w celu realizacją działań opartych na podstawie dobrowolnej zgody przez Państwa wyrażonej, Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. publikację wizerunku).

Jakie prawa posiadają Państwo na podstawie RODO?

Na podstawie RODO i zasad w nim określonych mają Państwo prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprostowani danych, przeniesienia danych.

Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Państwa uprawnień oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi przygotowaliśmy Procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą, która ma na celu wsparcie w realizacji przysługujących Państwu uprawnień. 

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ?

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji w sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych – Michałem Brodą – drogą elektroniczną (e-mail: iod@mwikostrowiec.pl) lub kierując korespondencję na adres naszej Spółki (ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski). 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się także w poniższych klauzulach informacyjnych.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji