Loading...

Usługi odpłatne

Uchwałą Nr 8/2023 Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Świętokzyskim, z dniem 1 marca 2023 roku wprowadza się znowelizowany cennik na usługi wykonywane przez Spółkę.

1. Opłaty zryczałtowane*

UsługaCena netto zł
Wykonanie projektu przyłącza wody (bez map)1 000,00 zł 
Wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego (bez map)1 000,00 zł 
Wykonanie projektu przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
(bez map)
1 600,00 zł
Wykonanie wyceny budowy przyłącza wody** 100,00 zł
Wykonanie wyceny budowy przyłącza kanalizacyjnego** 100,00 zł
Wykonanie wyceny budowy przyłącza wody i przyłącza kanalizacyjnego dla jednej nieruchomości** 170,00 zł
Montaż wodomierza na gotowym podejściu (bez ceny materiałów) 180,00 zł
Ponowny odbiór i plombowanie wodomierza po uszkodzeniu z winy użytkownika (bez ceny wodomierza) 270,00 zł
Demontaż wodomierza do depozytu i ponowny montaż 360,00 zł
Rozplombowanie wodomierza 90,00 zł
Plombowanie wodomierza 90,00 zł
Zakręcenie zasuwy na zlecenie 180,00 zł
Otwarcie zasuwy na zlecenie 180,00 zł
Kontrola instalacji wewnętrznej na zlecenie Odbiorcy 180,00 zł
Dobowe wypożyczenie stojaka hydrantowego z wodomierzem do poboru wody z sieci wodociągowej 25,00 zł
Diagnostyka sieci wodociągowej***:
pierwsza godz. pracy
każda kolejna rozpoczęta godz. pracy 

400,00 zł
350,00 zł
Usługa kamerą inspekcyjną*** 450,00 zł
Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji przy pomocy  samochodu ciśnieniowego SCK 32-WUKO***  320,00 zł/godz. 
Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji przy pomocy  samochodu ciśnieniowego MAN Elefant*** 480,00 zł/godz. 
Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji przy pomocy  samochodu ciśnieniowego DAF*** 525,00 zł/godz. 

*  – Ceny usług nie obejmują kosztów dojazdu poza granicami miasta. 

** – W przypadku zlecenia budowy przyłącza Spółka udzieli upustu w cenie budowy przyłącza w wysokości kosztów wykonania wyceny.

*** – Czas pracy liczony jest od wyjazdu pojazdu z bazy Spółki do momentu jego powrotu (w usługę wliczone są koszty dojazdu i powrotu do bazy Spółki, koszty przygotowania urządzenia do pracy oraz koszty pracy podczas dojazdu i w czasie realizacji usługi). Roboczogodziny naliczane są w ten sposób, że każda rozpoczęta roboczogodzina rozliczana jest według stawki pełnej roboczogodziny.

2. Ceny usług świadczonych przez Laboratorium

Badanie mikrobiologiczne wody:

Usługaj.m.Cena netto zł
Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznychszt.36,00 zł
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 72 h w temp. 220C w 1 ml wodyszt.38,00 zł
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 48 h w temp. 360C w 1 ml wodyszt.38,00 zł
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wodyszt.55,00 zł
Liczba bakterii Escherichia coli  w 100 ml wodyszt.55,00 zł
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wodyszt.65,00 zł

Badanie fizykochemiczne wody:

Usługaj.m.Cena netto zł
Pobieranie próbek  do badań chemicznych i fizycznych wodyszt.36,00 zł
Mętnośćszt.22,00 zł
Barwaszt.23,00 zł
Zapachszt.17,00 zł
Odczyn (pH)szt.22,00 zł
Smakszt.17,00 zł
Żelazo ogólneszt.42,00 zł
Amonowy jonszt.33,00 zł
Azotynyszt.31,00 zł
Azotanyszt.43,00 zł
Przewodność elektryczna właściwa w 250Cszt.22,00 zł
Manganszt.40,00 zł
Chlor wolny /chlor ogólnyszt.20,00 zł
Twardość ogólnaszt.32,00 zł
Chlorkiszt.32,00 zł
Wapńszt.19,00 zł
Magnezszt.19,00 zł
Temperaturaszt.11,00 zł

Badanie fizykochemiczne ścieków i wody powierzchniowej:

Usługaj.m.Cena netto zł
Pobieranie  próbek  do badań ścieków
Metoda manualna; próbka jednorazowa
szt.40,00 zł
Pobieranie  próbek  do badań ścieków
Metoda automatyczna; próbka średniodobowa
szt.130,00 zł
Pobieranie próbek  do badań chemicznych i fizycznych wody powierzchniowejszt.36,00 zł
Wyglądszt.13,00 zł
Zapachszt.17,00 zł
Odczyn (pH)szt.22,00 zł
Chlorkiszt.32,00 zł
CHZTCrszt.75,00 zł
SP-CHZTszt.75,00 zł
BZT5szt.75,00 zł
Zawiesiny ogólneszt.52,00 zł
Azot azotanowyszt.43,00 zł
Azot azotynowyszt.31,00 zł
Azot ogólny Kjeldahlaszt.60,00 zł
Azot ogólny ( j + k + l )szt.134,00 zł
Azot amonowyszt.33,00 zł
Azot amonowy ( metoda miareczkowa )szt.48,00 zł
Fosfor ogólnyszt.67,00 zł
Siarczanyszt.55,00 zł
Substancje ekstrahujące się eterem naftowymszt.72,00 zł
Substancje  rozpuszczone w wodzie i ściekachszt.42,00 zł
Sucha pozostałość w wodzie i ściekachszt.42,00 zł
Zawiesiny łatwo opadające w leju  Imhoffaszt.29,00 zł

3. Stawki do kalkulacji (czynności i prace nie zryczałtowane)

1. Stawka 1 roboczogodziny pracowników świadczących usługi na zewnątrz: 42,00 zł

2. Wskaźniki do kalkulacji:
a) robocizna bezpośrednia (stawka 1 roboczogodziny   x   czas pracy wg KNR)
b) materiały + 10% koszty zakupu materiałów
c) transport (ilość km lub ilość godzin  x  stawka opłaty za wynajem taboru samochodowego, sprzętu specjalistycznego i budowlanego zamieszczona w niniejszym zarządzeniu), przy czym w przypadku wykorzystania do wykonania robót samochodu ciężarowego przyjmuje się stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł/km,
d) koszty wydziałowe (40% robocizny bezpośredniej – zgodnie z pkt 2, ppkt a)
e) marża zysku   10%   x   (a + c)

4. Stawki opłat za wynajem taboru samochodowego i sprzętu specjalistycznego i budowlanego

WYSZCZEGÓLNIENIESTAWKA
za 1 km
w zł netto
STAWKA
za 1 godz. pracy w zł netto
Samochody osobowe3,80x
Samochody dostawcze5,00x
Sam. Jelcz SCK 32-WUKO, MAN, DAF 10,00x
Dźwig STAR 266 (udźwig 8 ton)x200,00
WARYŃSKI K 726 Ax150,00
LIEBHERR A-312x200,00
KOMATSU WB 93 Rx150,00
KOMATSU młot wyburzeniowyx180,00

5. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku dojazdu poza granice miasta do opłat zryczałtowanych podanych w pkt 1 oraz poboru próbek do badań laboratoryjnych, o którym mowa w pkt 2 należy doliczyć koszty dojazdu zgodnie ze stawkami opłat za 1 km ujętymi w pkt 4.
  2. Poza godzinami pracy Spółki (tj. poza przedziałem czasowym godz. 6.00 – 14.00) w dni powszednie podane ceny wzrastają o 30%.
  3. W dni wolne i święta podane ceny wzrastają o 60%.
  4. Do cen świadczonych usług pomocniczych, o których mowa w pkt 1 – 4 należy doliczyć podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
  5. Wszystkie stawki określone w niniejszym cenniku są stawkami ramowymi stosowanymi w typowych sytuacjach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość stosowania innych stawek i wskaźników kalkulacji. Decyzję w takim przypadku podejmuje Zarząd Spółki na wniosek klienta lub kierownika wykonującego usługę.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji